Tạo phụ đề tự động, quá đơn giản !

Tạo phụ đề để cả thế giới xem video của bạn. Tại sao không? Tốn thời gian, thao tác phức tạp chăng? Không, YouTube hoàn toàn tự động. Hãy cùng làm với mình nhé !
Create subtitles for the world to see your videos. Why not? Time consuming, complicated operation? No, YouTube is completely automated. Let’s do it with me!

Tạo phụ đề tự động, quá đơn giản !

Tạo phụ đề tự động, quá đơn giản !

Chia sẻ bởi: https://xanhnavy.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *